Uparta

35 tekstów – auto­rem jest Upar­ta.

Po­goda wca­le nie jest ład­na, życie wca­le nie jest proste... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2013, 09:44

Myślałam w ja­ki sposób podzięko­wać Ci za te święta i za no­wy rok..
Nie zna­lazłam lep­sze­go spo­sobu niż po­wie­dze­nie Ci: Kocham Cię ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 stycznia 2013, 20:37

Bo jeśli gdzieś znaj­du­je się niebo to chciałabym tak być,
ale pod jed­nym wa­run­kiem, że będę tam z ni­mi wszystkimi.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2012, 22:50

Cza­sami trud­no po­wie­dzieć, trud­no przes­tać płakać, trud­no się zmienić
Trud­no, żyć bez życia i trud­no być.
Bądź przy mnie wte­dy wszys­tko ma sens
Przy­tul, obej­mij mnie obiecu­je te­raz będzie już tyl­ko lepiej
Ale pot­rze­buje twej po­mocy, twe­go błys­ku oka w nocy
wspar­cia i ra­dości no i trochę wiary w cuda
bo wte­dy wszys­tko się uda. 

myśl • 6 maja 2012, 22:53

Lu­bię leżeć na ław­ce pat­rzeć w two­je oczy i w nich widzieć niebo
to ta­kie ba­nal­ne a znaczy tak wiele, uwiel­biam z tobą odpoczywać
za­pomi­nać o codzien­ności i ek­spre­sowym tem­pie, w którym mu­simy żyć
te chwi­le ciszy...
kiedy słyszę tyl­ko bi­cie two­jego ser­ca są pot­rzeb­ne i nic ich nie zastąpi 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 kwietnia 2012, 10:16

Miałam nig­dy przez Ciebie nie płakać,
miałam zaw­sze przy To­bie płakać
I co z te­go zos­tało no w su­mie nic oprócz pus­tych słów…
„Już so­bie idź !” 

myśl
zebrała 8 fiszek • 13 stycznia 2012, 23:22

Ko­bietę trze­ba: sza­nować, pil­no­wać i dbać o nią. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 sierpnia 2011, 21:30

Po­mimo te­go, że chciałabym żeby było dob­rze a wychodzi różnie naj­ważniej­sze jest na­dal próbo­wać ;) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 maja 2011, 22:19

tak jes­tem leń dos­ko­nale to wiem
te­go nie mu­sicie mi już uświada­miać
po­wiedźcie mi tyl­ko jak z tym się wal­czy..

Poz­dra­wiam ;) 

myśl • 10 marca 2011, 22:02

Nie wie­rze ro­zumiesz, nie mam optymizmu!
W za­mian za uśmiech mam łzy, a za spokój i opa­nowa­nie gniew.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2011, 21:57

Uparta

pomimo, iż jestem młoda doskonale odnajduję się w tym wielkim świecie :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Uparta

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność